Charge Carrier Dynamics of CsPbBr3/g-C3N4Nanoheterostructures in Visible-Light-Driven CO2-to-CO Conversion

Yu Hung Chen, Kai An Tsai, Tzu Wei Liu, Yao Jen Chang, Yu Chen Wei, Meng Wei Zheng, Shou Heng Liu, Mei Yi Liao, Pei Yu Sie, Jarrn Horng Lin, Shih Wen Tseng, Ying Chih Pu

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Charge Carrier Dynamics of CsPbBr3/g-C3N4Nanoheterostructures in Visible-Light-Driven CO2-to-CO Conversion」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy