Chiral Majorana fermion modes in a quantum anomalous Hall insulator–superconductor structure

Qing Lin He, Lei Pan, Alexander L. Stern, Edward C. Burks, Xiaoyu Che, Gen Yin, Jing Wang, Biao Lian, Quan Zhou, Eun Sang Choi, Koichi Murata, Xufeng Kou, Zhijie Chen, Tianxiao Nie, Qiming Shao, Yabin Fan, Shou Cheng Zhang, Kai Liu, Jing Xia, Kang L. Wang

研究成果: Article同行評審

287 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chiral Majorana fermion modes in a quantum anomalous Hall insulator–superconductor structure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences