Chiral Symmetry Breaking for Deterministic Switching of Perpendicular Magnetization by Spin-Orbit Torque

Hao Wu, John Nance, Seyed Armin Razavi, David Lujan, Bingqian Dai, Yuxiang Liu, Haoran He, Baoshan Cui, Di Wu, Kin Wong, Kemal Sobotkiewich, Xiaoqin Li, Gregory P. Carman, Kang L. Wang

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Chiral Symmetry Breaking for Deterministic Switching of Perpendicular Magnetization by Spin-Orbit Torque」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds