CHK2 activation contributes to the development of oxaliplatin resistance in colorectal cancer

Chi Che Hsieh, Sen Huei Hsu, Chih Yu Lin, Hung Jiun Liaw, Ting Wei Li, Kuan Ying Jiang, Nai Jung Chiang, Shang Hung Chen, Bo Wen Lin, Po Chuan Chen, Ren Hao Chan, Peng Chan Lin, Yu Min Yeh, Che Hung Shen

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「CHK2 activation contributes to the development of oxaliplatin resistance in colorectal cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences