Chronic hepatitis B: Treatment alert

Ting Tsung Chang, Hua Zhuang, Jidong Jia, Nancy Wai Yee Leung, Richard Guan, S. M.Wasim Jafri, Laurentius A. Lesmana, Yun Fan Liaw, Stephen Locarnini, Masao Omata, Jose D. Sollano, Dong Jin Suh, Varocha Mahachai, Pham Hoang Phiet, Shiv K. Sarin, Guangbi Yao, Seung Kew Yoon

研究成果: Review article同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chronic hepatitis B: Treatment alert」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences