Chronic manganese intoxication

Chin Chang Huang, Nai Shin Chu, Chin Song Lu, Jung Der Wang, Jin Lian Tsai, Jia Liang Tzeng, Erik C. Wolters, Donald B. Calne

研究成果: Article同行評審

234 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chronic manganese intoxication」主題。共同形成了獨特的指紋。

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences