Clinicopathologic Analysis of Micropapillary Urothelial Carcinoma of the Upper Urinary Tract: Implications for HER2-Targeted Therapy

Lien Ping Chou, Che Wei Hsu, Sheau Fang Yang, Chung-Ta Lee, Yin Chien Ou, Kun Che Lin, Che Yuan Hu, Yeong Chin Jou, Yuh Shyan Tsai, Nan Haw Chow

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Clinicopathologic Analysis of Micropapillary Urothelial Carcinoma of the Upper Urinary Tract: Implications for HER2-Targeted Therapy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences