Co-liquefaction of mixed biomass feedstocks for bio-oil production: A critical review

Qingyin Li, Xiangzhou Yuan, Xun Hu, Erik Meers, Hwai Chyuan Ong, Wei Hsin Chen, Peigao Duan, Shicheng Zhang, Ki Bong Lee, Yong Sik Ok

研究成果: Review article同行評審

36 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Co-liquefaction of mixed biomass feedstocks for bio-oil production: A critical review」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science