Coarctation-induced degenerative abdominal aortic aneurysm in a porcine model

Pao Yen Lin, Yeng Ting Wu, Guan Cheng Lin, Yao Hsiang Shih, Ariunaa Sampilvanjil, Lih Ren Chen, Yu Jen Yang, Hua Lin Wu, Meei Jyh Jiang

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Coarctation-induced degenerative abdominal aortic aneurysm in a porcine model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences