Combination of dextromethorphan and memantine in treating bipolar spectrum disorder: a 12-week double-blind randomized clinical trial

Sheng Yu Lee, Tzu Yun Wang, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Po See Chen, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Liang Jen Wang, I. Hui Lee, Kao Ching Chen, Yen Kuang Yang, Jau Shyong Hong, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Combination of dextromethorphan and memantine in treating bipolar spectrum disorder: a 12-week double-blind randomized clinical trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences