Comorbid alcohol dependence disorder may be related to aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) and alcohol dehydrogenase 1B (ADH1B) in bipolar II disorder, but only to ALDH2 in bipolar I disorder, in Han Chinese

Yun Hsuan Chang, Sheng Yu Lee, Tzu Yun Wang, Shiou Lan Chen, Nian Sheng Tzeng, Po See Chen, I. Hui Lee, Kao Chin Chen, San Yuan Huang, Yen Kuang Yang, Hui Chen Ko, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comorbid alcohol dependence disorder may be related to aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) and alcohol dehydrogenase 1B (ADH1B) in bipolar II disorder, but only to ALDH2 in bipolar I disorder, in Han Chinese」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences