Compact Scintillator Array Detector (ComSAD) for Sounding Rocket and CubeSat Missions

Pu Kai Wang, Chih Yun Chen, Hsiang Chieh Hsu, Mu Hsin Chang, Wei Tai Liu, Hui Kuan Fang, Ting Chou Wu, Wen Hao Chen, Chin Cheng Tsai, Alfred Bing Chih Chen, Yi Yang

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Compact Scintillator Array Detector (ComSAD) for Sounding Rocket and CubeSat Missions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy