Comparative study of clinical and epidemiological characteristics of major pediatric adenovirus epidemics in southern Taiwan

Ching Fen Shen, Shih Min Wang, Jen Ren Wang, Yu Shiang Hu, Tzong Shiann Ho, Ching Chuan Liu

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparative study of clinical and epidemiological characteristics of major pediatric adenovirus epidemics in southern Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences