Comparing clinical responses and the biomarkers of BDNF and cytokines between subthreshold bipolar disorder and bipolar II disorder

Tzu Yun Wang, Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Liang Jen Wang, Po See Chen, Shih Heng Chen, Chun Hsien Chu, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Chia Ling Li, Yi Lun Chung, Tsai Hsin Hsieh, I. Hui Lee, Kao Chin Chen, Yen Kuang Yang, Jau Shyong Hong, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparing clinical responses and the biomarkers of BDNF and cytokines between subthreshold bipolar disorder and bipolar II disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences