Comparison of Acute Lobar Nephronia and Acute Pyelonephritis in Children: A Single-Center Clinical Analysis in Southern Taiwan

Wan Ling Chen, I. Fei Huang, Jiun Ling Wang, Chih Hsin Hung, Jer Shyung Huang, Yao Shen Chen, Susan Shin Jung Lee, Kai Sheng Hsieh, Chia Wan Tang, Jen Hung Chien, Yee Hsuan Chiou, Ming Fang Cheng

研究成果: Article

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Comparison of Acute Lobar Nephronia and Acute Pyelonephritis in Children: A Single-Center Clinical Analysis in Southern Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences