Comparison of Home and Ambulatory Blood Pressure Measurements in Association With Preclinical Hypertensive Cardiovascular Damage

Ting Tse Lin, Jimmy Jyh Ming Juang, Jen Kuang Lee, Chia Ti Tsai, Chen Huan Chen, Wen Chung Yu, Hao Min Cheng, Yen Wen Wu, Yu Wei Chiu, Chi Tai Kuo, Jin Jer Chen, Zhih Cherng Chen, Wei Ting Chang, Ping Yen Liu, Po Wei Chen, Hsueh Wei Yen, Ying Chih Chen, Wei Kung Tseng, Fu Tien Chiang, Cho Kai Wu

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparison of Home and Ambulatory Blood Pressure Measurements in Association With Preclinical Hypertensive Cardiovascular Damage」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences