Concise Nanotherapeutic Modality for Cancer Involving Graphene Oxide Dots in Conjunction with Ascorbic Acid

Chun-Yan Shih, Pei-Ting Wang, Wei-Pang Chung, Wen-Hsiu Wang, I-Ting Chiang, Wu-Chou Su, Wei-Lun Huang, Hsisheng Teng

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
期刊Nanoscale
DOIs
出版狀態Published - 2023 4月 26

引用此