Consensus on best practice standards for Fracture Liaison Service in the Asia-Pacific region

Ding Cheng Derrick Chan, Lo Yu Chang, Kristina E. Akesson, Paul Mitchell, Chung Hwan Chen, E. Michael Lewiecki, Joon Kiong Lee, Tang Ching Lau, Thawee Songpatanasilp, Kin Bong Lee, Kwang Joon Kim, Jung Fu Chen, Ko En Huang, Yih Lan Gau, Yin Fan Chang, Peter Ebeling, Weibo Xia, Wei Yu, Atsushi Suzuki, Fen Lee HewLeilani B. Mercado-Asis, Yoon Sok Chung, Keh Sung Tsai, Gau Tyan Lin, Rong Sen Yang, Chih Hsing Wu

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Consensus on best practice standards for Fracture Liaison Service in the Asia-Pacific region」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences