Consensus recommendations on managing the selected comorbidities including cardiovascular disease, osteoporosis, and interstitial lung disease in rheumatoid arthritis

Kuang Hui Yu, Hsin Hua Chen, Tien Tsai Cheng, Yeong Jian Jan, Meng Yu Weng, Yeong Jang Lin, Hung An Chen, Jui Tseng Cheng, Kuang Yung Huang, Ko Jen Li, Yu Jih Su, Pui Ying Leong, Wen Chan Tsai, Joung Liang Lan, Der Yuan Chen

研究成果: Review article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Consensus recommendations on managing the selected comorbidities including cardiovascular disease, osteoporosis, and interstitial lung disease in rheumatoid arthritis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences