Conversion efficiency and device behavior of edge-coupled membrane photonic transmitters

Chi Kuang Sun, Ming Chun Tien, Hsu Hao Chang, Ja-Yu Lu, Li Jin Chen, Shih Yuan Chen, Ruey Beei Wu, Wei Sheng Liu, Jen Inn Chyi

研究成果: Conference article同行評審

指紋

深入研究「Conversion efficiency and device behavior of edge-coupled membrane photonic transmitters」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science