Copy number variant hotspots in Han Taiwanese population induced pluripotent stem cell lines - Lessons from establishing the Taiwan human disease iPSC Consortium Bank

Ching Ying Huang, Ling Hui Li, Wan Tseng Hsu, Yu Che Cheng, Martin W. Nicholson, Chun Lin Liu, Chien Yu Ting, Hui Wen Ko, Shih Han Syu, Cheng Hao Wen, Zhuge Yan, Hsiang Po Huang, Hong Lin Su, Po Min Chiang, Chia Ning Shen, Hsin Fu Chen, B. Lin Ju Yen, Huai En Lu, Shiaw Min Hwang, Shih Hwa ChiouHong Nerng Ho, Jer Yuarn Wu, Timothy J. Kamp, Joseph C. Wu, Patrick C.H. Hsieh

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Copy number variant hotspots in Han Taiwanese population induced pluripotent stem cell lines - Lessons from establishing the Taiwan human disease iPSC Consortium Bank」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds