Correlation between interleukin-6 levels and methadone maintenance therapy outcomes

Ru Band Lu, Tzu Yun Wang, Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Po See Chen, Shih Hsien Lin, Chun Hsien Chu, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, I. Hui Lee, Kao Chin Chen, Yen Kuang Yang, Ping Chen, Shih Heng Chen, Jau Shyong Hong

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Correlation between interleukin-6 levels and methadone maintenance therapy outcomes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds