Correlation of cytokines, BDNF levels, and memory function in patients with opioid use disorder undergoing methadone maintenance treatment

Tzu Yun Wang, Sheng Yu Lee, Yun Hsuan Chang, Shiou Lan Chen, Po See Chen, Chun Hsien Chu, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, I. Hui Lee, Kao Chin Chen, Yen Kuang Yang, Shih Heng Chen, Jau Shyong Hong, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Correlation of cytokines, BDNF levels, and memory function in patients with opioid use disorder undergoing methadone maintenance treatment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds