Correlation of IFN-inducible protein 10 levels in Sera with disease severity and clinical outcome of the dengue patients

Ying Ray Lee, Nguyen Thanh Hung, Ching Chuan Liu, Kao Jean Huang, Huan Yao Lei, Yee Shin Lin, Jen Reng Wang, Trai Ming Yeh, Shun Hua Chen, Hsiao Sheng Liu

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Correlation of IFN-inducible protein 10 levels in Sera with disease severity and clinical outcome of the dengue patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences