Corrigendum to “More inflammation but less brain-derived neurotrophic factor in antisocial personality disorder” [Psychoneuroendocrinology (2017; 85, 42–48) (Psychoneuroendocrinology (2017) 85 (42–48), (S0306453017303591), (10.1016/j.psyneuen.2017.08.006))

Tzu Yun Wang, Sheng Yu Lee, Ming Chuan Hu, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Chun Hsien Chu, Shih Hsien Lin, Chia Ling Li, Liang Jen Wang, Po See Chen, Shih Heng Chen, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, I. Hui Lee, Kao Chin Chen, Yen Kuang Yang, Jau Shyong Hong, Ru Band Lu

研究成果: Comment/debate同行評審

指紋

深入研究「Corrigendum to “More inflammation but less brain-derived neurotrophic factor in antisocial personality disorder” [Psychoneuroendocrinology (2017; 85, 42–48) (Psychoneuroendocrinology (2017) 85 (42–48), (S0306453017303591), (10.1016/j.psyneuen.2017.08.006))」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences