Corrosion resistant alloys Mo-Ru-X (X = Fe, Co, and Ni)

R. L. Meng, S. Z. Huang, C. W. Chu

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Corrosion resistant alloys Mo-Ru-X (X = Fe, Co, and Ni)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy