Cost effectiveness of cancer treatment in Taiwan

Mei Chuan Hung, Wu Wei Lai, Helen H.W. Chen, Jenq Chang Lee, Yih Jyh Lin, Jenn Ren Hsiao, Ya Min Cheng, Yan Shen Shan, Wu Chou Su, Jung Der Wang

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cost effectiveness of cancer treatment in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences