Dang-Gui-Bu-Xai-Tang modulated the immunity of tumor bearing mice

Chang Chi Hsieh, Wen Chang Lin, Miau Rong Lee, Shih Lan Hsu, Hsiao Sheng Liu, Shung Te Kao, Ming Tsuen Hsieh

研究成果: Article同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dang-Gui-Bu-Xai-Tang modulated the immunity of tumor bearing mice」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds