Decreased power but preserved bursting features of subthalamic neuronal signals in advanced Parkinson's patients under controlled desflurane inhalation anesthesia

Sheng Huang Lin, Hsin Yi Lai, Yu Chun Lo, Chin Chou, Yi Ting Chou, Shih Hung Yang, I. Sun, Bo Wei Chen, Ching Fu Wang, Guan Tze Liu, Fu Shan Jaw, Shin Yuan Chen, You Yin Chen

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Decreased power but preserved bursting features of subthalamic neuronal signals in advanced Parkinson's patients under controlled desflurane inhalation anesthesia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences