Decreasing rate of biliary atresia in Taiwan: A survey, 2004-2009

Yi Chun Lin, Mei Hwei Chang, Shu Fen Liao, Jia Feng Wu, Yen Hsuan Ni, Mao Meng Tiao, Ming Wei Lai, Hung Chang Lee, Chieh Chung Lin, Tzee Chung Wu, Beng Huat Lau, Tong Chi Tsai, Yao Jong Yang, An Chyi Chen, Hsiang Hung Shih, I. Hsien Lee, Wen Chung Lee, Huey Ling Chen, Hong Yuan Hsu, Shu Ti ChiouPi Feng Chang, Ju Bei Yen, Chia Hsiang Chu, Ching Chung Tsai, Lung Huang Lin, Shan Ming Chen, Chih G. Chen, Te Kuei Hsieh

研究成果: Article同行評審

44 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Decreasing rate of biliary atresia in Taiwan: A survey, 2004-2009」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences