Defect-Induced Exchange Bias in a Single SrRuO3 Layer

Changan Wang, Chao Chen, Ching Hao Chang, Hsu Sheng Tsai, Parul Pandey, Chi Xu, Roman Böttger, Deyang Chen, Yu Jia Zeng, Xingsen Gao, Manfred Helm, Shengqiang Zhou

研究成果: Article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Defect-Induced Exchange Bias in a Single SrRuO<sub>3</sub> Layer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds