Design and Development of a Low-Power Wireless MEMS Lead-Free Piezoelectric Accelerometer System

Cheng Ying Li, Ze Hui Chen, Hsueh Yu Kao, Sheng Kai Chang, Po Yu Hsiao, Yen Hsiang Huang, Yu Chieh Huang, Sheng Yuan Chu, Chia Ling Wei, Yun Hui Liu, Kuang Wei Cheng, Cheng Che Tsai

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Design and Development of a Low-Power Wireless MEMS Lead-Free Piezoelectric Accelerometer System」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science