Design and Development of Ultralow-Power MEMS Lead-Free Piezoelectric Accelerometer Digital System for Unmanned Aerial Vehicle Motor Monitoring

Cheng Ying Li, Soon Jyh Chang, Rui Tong Weng, Sin Yu Ciou, Ze Hui Chen, Po Yu Hsiao, Yen Hsiang Huang, Ting Jui Wang, Yi Chia Lee, Yun Hui Liu, Cheng Che Tsai, Sheng Yuan Chu

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Design and Development of Ultralow-Power MEMS Lead-Free Piezoelectric Accelerometer Digital System for Unmanned Aerial Vehicle Motor Monitoring」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science