Design of electromagnetic drive module for micro-gyroscope

Nan-Chyuan Tsai, Jiun Sheng Liou, Chih Che Lin, Tuan Li

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Design of electromagnetic drive module for micro-gyroscope」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science