Designing and pilot testing a novel high-definition transcranial burst electrostimulation device for neurorehabilitation

Shun Min Samuel Wang, Yi Jing Huang, Jia Jin Jason Chen, Chun Wei Wu, Chien An Chen, Che Wei Lin, Van Truong Nguyen, Chih Wei Peng

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Designing and pilot testing a novel high-definition transcranial burst electrostimulation device for neurorehabilitation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science