Detection of Fever Using Continuous Skin Temperature Monitoring in Hospitalized Older Adults

Yi Jhen Chen, Yi Ting Chung, Chang Chun Chen, Yen Chin Chen, Shih Hsin Liang, Jiun Ling Wang, Chun Yin Yeh, Kun Ta Chuang, Nai Ying Ko

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Detection of Fever Using Continuous Skin Temperature Monitoring in Hospitalized Older Adults」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences