Development of a novel ALK rearrangement screening test for non-small cell lung cancers

Yi Lin Chen, Wan Li Chen, Yi Chia Cheng, Ming Ching Lin, Shu Ching Yang, Hung Wen Tsai, Chien Chung Lin, Wu Chou Su, Nan Haw Chow, Chung Liang Ho

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Development of a novel ALK rearrangement screening test for non-small cell lung cancers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences