Development of brain focal cooling measurement for induced epilepsy

Kuan Chou Hou, Chih Wei Chang, Chun Ying Lin, Jin Chern Chiou, Yu Hsing Huang, Fu Zen Shaw

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「Development of brain focal cooling measurement for induced epilepsy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy