Diabetic hyperglycemia is associated with the severity of epileptic seizures in adults

Chin Wei Huang, Jing Jane Tsai, Horng Yih Ou, Shin Tair Wang, Juei Tang Cheng, Sheng Nan Wu, Chao Ching Huang

研究成果: Article同行評審

43 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Diabetic hyperglycemia is associated with the severity of epileptic seizures in adults」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences