Differences in immunomodulatory properties between venlafaxine and paroxetine in patients with major depressive disorder

Chun Yen Chen, Yi Wei Yeh, Shin Chang Kuo, Chih Sung Liang, Pei Shen Ho, Chang Chih Huang, Che Hung Yen, Jia Fwu Shyu, Ru Band Lu, San Yuan Huang

研究成果: Article同行評審

39 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Differences in immunomodulatory properties between venlafaxine and paroxetine in patients with major depressive disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences