Direct observation of the skyrmion Hall effect

Wanjun Jiang, Xichao Zhang, Guoqiang Yu, Wei Zhang, Xiao Wang, M. Benjamin Jungfleisch, John E. Pearson, Xuemei Cheng, Olle Heinonen, Kang L. Wang, Yan Zhou, Axel Hoffmann, Suzanne G.E. Te Velthuis

研究成果: Article同行評審

635 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Direct observation of the skyrmion Hall effect」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy