Discovery of Lorentz-violating type II Weyl fermions in LaAlGe

Su Yang Xu, Nasser Alidoust, Guoqing Chang, Hong Lu, Bahadur Singh, Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Xiao Zhang, Guang Bian, Hao Zheng, Marious Adrian Husanu, Yi Bian, Shin Ming Huang, Chuang Han Hsu, Tay Rong Chang, Horng Tay Jeng, Arun Bansil, Titus Neupert, Vladimir N. Strocov, Hsin LinShuang Jia, M. Zahid Hasan

研究成果: Article同行評審

118 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Discovery of Lorentz-violating type II Weyl fermions in LaAlGe」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences