Do young hepatocellular carcinoma patients have worse prognosis? The paradox of age as a prognostic factor in the survival of hepatocellular carcinoma patients

Chien Hung Chen, Ting Tsung Chang, Ken Sheng Cheng, Wei Wen Su, Sheng Shun Yang, Hans Hsienhong Lin, Shun Sheng Wu, Chuan Mo Lee, Chi Sin Changchien, Chien Jen Chen, Jin Chuan Sheu, Ding Shinn Chen, Sheng Nan Lu

研究成果: Article同行評審

60 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Do young hepatocellular carcinoma patients have worse prognosis? The paradox of age as a prognostic factor in the survival of hepatocellular carcinoma patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences