Doping Nanoscale Graphene Domains Improves Magnetism in Hexagonal Boron Nitride

Mengmeng Fan, Jingjie Wu, Jiangtan Yuan, Liangzi Deng, Ning Zhong, Liang He, Jiewu Cui, Zixing Wang, Sushant Kumar Behera, Chenhao Zhang, Jiawei Lai, Ben Maan I. Jawdat, Robert Vajtai, Pritam Deb, Yang Huang, Jieshu Qian, Jiazhi Yang, James M. Tour, Jun Lou, Ching Wu ChuDongping Sun, Pulickel M. Ajayan

研究成果: Article同行評審

68 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Doping Nanoscale Graphene Domains Improves Magnetism in Hexagonal Boron Nitride」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds