Dynamic unipolar voltage criteria of right ventricular septum for identifying left ventricular septal scar

Chin Yu Lin, Fa Po Chung, Yenn Jiang Lin, Yun Yu Chen, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Jo Nan Liao, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Abigail Louise D. Te, Shinya Yamada, Ling Kuo, Jennifer Jeanne B. Vicera, Ting Yung Chang, Simon Salim, Ting Chung Huang, Chih Min Liu, Cheng I. Wu, Shih Ann Chen

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Dynamic unipolar voltage criteria of right ventricular septum for identifying left ventricular septal scar」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences