Dysregulation of p53/Sp1 control leads to DNA methyltransferase-1 overexpression in lung cancer

Ruo Kai Lin, Chiu Yi Wu, Jer Wei Chang, Li Jung Juan, Han Shui Hsu, Chih Yi Chen, Yun Yueh Lu, Yen An Tang, Yi Chieh Yang, Pan Chyr Yang, Yi Ching Wang

研究成果: Article同行評審

163 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dysregulation of p53/Sp1 control leads to DNA methyltransferase-1 overexpression in lung cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences