Dysregulation of Rab37-mediated cross-talk between cancer cells and endothelial cells via thrombospondin-1 promotes tumor neovasculature and metastasis

Hong Tai Tzeng, Chung Han Tsai, Yi Ting Yen, Hung Chi Cheng, Yi Chieh Chen, Shih Wen Pu, Yu Shiuan Wang, Yan Shen Shan, Yau Lin Tseng, Wu Chou Su, Wu Wei Lai, Li Wha Wu, Yi Ching Wang

研究成果: Article同行評審

40 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dysregulation of Rab37-mediated cross-talk between cancer cells and endothelial cells via thrombospondin-1 promotes tumor neovasculature and metastasis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences