Early Antidepressant Resistance in Late-Onset Major Depressive Disorder: A Nationwide Population-Based Cohort Study

Po Chun Lin, Ta Chuan Yeh, Ya Mei Bai, Ju Wei Hsu, Kai Lin Huang, Nai Ying Ko, Che Sheng Chu, Hsuan Te Chu, Shih Jen Tsai, Tzeng Ji Chen, Chih Sung Liang, Mu Hong Chen

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Early Antidepressant Resistance in Late-Onset Major Depressive Disorder: A Nationwide Population-Based Cohort Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences