Ecological genomics in Xanthomonas: The nature of genetic adaptation with homologous recombination and host shifts

Chao Li Huang, Pei Hua Pu, Hao Jen Huang, Huang Mo Sung, Hung Jiun Liaw, Yi Min Chen, Chien Ming Chen, Ming Ban Huang, Naoki Osada, Takashi Gojobori, Tun Wen Pai, Yu Tin Chen, Chi Chuan Hwang, Tzen Yuh Chiang

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ecological genomics in Xanthomonas: The nature of genetic adaptation with homologous recombination and host shifts」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences