Effect of CYP2C19 status on platelet reactivity in Taiwanese acute coronary syndrome patients switching to prasugrel from clopidogrel: Switch Study

Feng Yu Kuo, Cheng Han Lee, Wei Ren Lan, Cheng Huang Su, Wen Lieng Lee, Yi Chih Wang, Wei Shiang Lin, Pao Hsien Chu, Tse Min Lu, Ping Han Lo, Shuji Tsukiyama, Wei Chen Yang, Li Chung Cheng, Chien Lung Huang, Wei Hsian Yin, Ping Yen Liu

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effect of CYP2C19 status on platelet reactivity in Taiwanese acute coronary syndrome patients switching to prasugrel from clopidogrel: Switch Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences